Bruto-inkomen

Wat is bruto-inkomen?

Bruto-inkomen verwijst naar het totale inkomen dat een persoon verdient met een salaris vóór belastingen en andere inhoudingen. Het omvat alle inkomsten die een persoon uit alle bronnen ontvangt – inclusief lonen, huurinkomsten, rente-inkomsten en dividenden. Dividend Een dividend is een aandeel in de winst en ingehouden winsten die een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Wanneer een bedrijf winst maakt en ingehouden winsten opbouwt, kunnen die inkomsten ofwel opnieuw in het bedrijf worden geïnvesteerd of als dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Als de omzet die een persoon verdient voor het verlenen van adviesdiensten bijvoorbeeld $ 300.000 bedraagt, is het cijfer staat voor het bruto-inkomen dat door die persoon is verdiend.

Voor bedrijven kan bruto-inkomen ook worden aangeduid als brutowinst bij het voorbereiden financiële overzichten voor bedrijven, en het is gelijk aan de inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten minus de kosten van verkochte goederen Cost of Goods Sold (COGS) Cost of Goods Sold (COGS) meet de ‘directe kosten’ die worden gemaakt bij de productie van goederen of diensten. Het omvat materiële kosten, direct.

De inkomstenbronnen kunnen bestaan uit inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, intellectuele eigendommen, inkomsten uit verhuur van onroerend goed, meerwaarden uit investeringen, enz. De brutowinst is een regelitem in de winst- en verliesrekening Prof it and Loss Statement (P & L) Een winst- en verliesrekening (P & L), of resultatenrekening of overzicht van activiteiten, is een financieel rapport dat een samenvatting geeft van a.

Hoe het bruto inkomen te berekenen

Het bruto inkomen van een persoon is vaak een cijfer dat geldschieters nodig hebben om te beslissen of ze wel of niet vooruit willen gaan krediet aan een individu. Hetzelfde geldt voor verhuurders bij het bepalen of een potentiële huurder de huur op tijd kan betalen. Het is ook het startpunt bij het berekenen van belastingen die aan de overheid verschuldigd zijn.

Bruto-inkomen voor een individu

Het bruto-inkomen voor een individu is het bedrag dat is verdiend vóór aftrek of belastingen worden verwijderd. Een persoon die voltijds in dienst is, heeft zijn jaarsalaris of loon vóór belasting als zijn bruto-inkomen. Een fulltimemedewerker kan echter ook andere inkomstenbronnen hebben waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van zijn inkomen.

Bijvoorbeeld, dividenden op aandelen die door een persoon worden aangehouden, moeten in het bruto-inkomen worden meegerekend. Andere inkomsten die in aanmerking moeten worden genomen, zijn onder meer inkomsten uit verhuur van onroerend goed en rente-inkomsten. Rentebaten zijn het bedrag dat aan een entiteit wordt betaald om haar geld te lenen of om een andere entiteit haar fondsen te laten gebruiken. Op grotere schaal zijn rente-inkomsten het bedrag dat wordt verdiend met het geld van een investeerder dat hij in een investering of project steekt. uit investeringen en sparen.

Voorbeeld

Stel dat John een jaarinkomen van $ 100.000 verdient met zijn advieswerk op het gebied van financieel beheer. John verdient ook $ 70.000 aan huurinkomsten uit zijn onroerend goed, $ 10.000 aan dividenden van aandelen die hij bezit bij bedrijf XYZ en $ 5.000 aan rente-inkomsten van zijn spaarrekening. Het inkomen van John kan als volgt worden berekend:

Bruto-inkomen = 100.000 + 70.000 + 10.000 + 5.000 = $ 185.000

Bruto-inkomen voor een bedrijf

Brutowinst is een item in de winst-en-verliesrekening van een bedrijf, en het is de brutomarge van het bedrijf voor het jaar vóór aftrek van indirecte kosten, rente en belastingen. Het vertegenwoordigt de inkomsten die een bedrijf heeft verdiend met de verkoop van zijn goederen of diensten na aftrek van de directe kosten die zijn gemaakt bij het produceren van de goederen die worden verkocht.

Directe kosten kunnen uitgaven omvatten zoals arbeidskosten en apparatuur die wordt gebruikt in het productieproces. , leveringskosten, kosten van grondstoffen en verzendkosten. Belastingen worden niet afgetrokken omdat ze niet rechtstreeks verband houden met de productie en verkoop van het product.

De formule voor het berekenen van het bruto-inkomen of de brutowinst van een bedrijf is als volgt:

Bruto-inkomen = Bruto-inkomsten – Kosten van verkochte goederen

Voorbeeld

Stel dat de bruto-inkomsten van ABC, een verffabrikant, in totaal $ 1.300.000 bedroegen, en dat de kosten als volgt waren:

De brutowinst wordt als volgt berekend:

Bruto-inkomen = (1.300.000) – (150.000 + 60.000 + 340.000 + 150.000 + 100.000)

= (1.300.000 ) – (800.000) = $ 500.000

Bruto-inkomen versus netto-inkomen

Bruto-inkomen is de som van alle inkomsten die zijn ontvangen uit het verlenen van diensten aan klanten vóór aftrek, belastingen en andere uitgaven.

Aan de andere kant is het nettoresultaat de winst die kan worden toegerekend aan een bedrijf of persoon na aftrek van alle kosten. Voor een bedrijf wordt het nettoresultaat berekend door alle bedrijfskosten af te trekken, zoals verschuldigde belastingen, advertentiekosten en rentekosten, plus eventuele in aanmerking komende aftrekkingen zoals professionele en juridische kosten.

Als het netto-inkomen een positieve waarde is, is het winst, maar als het negatief is, toont het aan dat het bedrijf verlies heeft geleden.

Als het verschil tussen brutowinst en het netto-inkomen aanzienlijk hoog is, toont het aan dat het bedrijf veel kosten maakt. In een dergelijke situatie moet het bedrijf zijn uitgaven herzien om onnodige uitgaven te elimineren en noodzakelijke uitgaven te verminderen.

Voor een individu is het netto-inkomen het inkomen dat wordt verdiend na aftrek van staats- en federale belastingen, sociale zekerheidsbelastingen, ziekteverzekering , etc.

Meer bronnen

CFI is de officiële leverancier van de wereldwijde financiële modellering & Valuation Analyst (FMVA) ®FMVA®-certificering 350.600+ studenten die werken voor bedrijven zoals Amazon, JP Morgan en Ferrari certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière te blijven bevorderen, zijn de onderstaande aanvullende CFI-bronnen nuttig:

  • Kapitaalwinst Kapitaalwinst Een meerwaarde is een toename van de waarde van een actief of investering als gevolg van de prijsstijging van het actief of investering. Met andere woorden, de winst doet zich voor wanneer de huidige of verkoopprijs van een actief of investering hoger is dan de aankoopprijs.
  • Te betalen inkomstenbelasting Te betalen inkomstenbelasting Te betalen inkomstenbelasting is een term die wordt gegeven aan de belastingverplichting van een bedrijfsorganisatie aan de overheid. waar het werkt. Het bedrag van de aansprakelijkheid wordt gebaseerd op de winstgevendheid gedurende een bepaalde periode en de toepasselijke belastingtarieven. Te betalen belasting wordt niet beschouwd als een langetermijnverplichting, maar eerder als een kortlopende verplichting.
  • Beloning Beloning Beloning is elke vorm van compensatie of betaling die een persoon of werknemer ontvangt als betaling voor hun diensten of het werk dat ze doen voor een organisatie of bedrijf. Het omvat het basissalaris dat een werknemer ontvangt, samen met andere soorten betalingen die tijdens de uitvoering van hun werk worden opgebouwd, die
  • Aftrekbaar van de belasting Aftrekbaar van de belasting Een voor de belasting aftrekbare uitgave is elke uitgave die wordt beschouwd als ‘gewoon, noodzakelijk en redelijk ‘en dat helpt een bedrijf om inkomsten te genereren. Het wordt gewoonlijk in mindering gebracht op het inkomen van het bedrijf vóór belasting.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *