Westerse beschaving

Leerdoel

  • De belangrijkste filosofische overtuigingen van Socrates, Plato en Aristoteles begrijpen

Kernpunten

  • Socrates is vooral bekend omdat hij een indringende vraag-en-antwoordstijl heeft gevolgd bij het onderzoeken van een aantal onderwerpen, meestal in een poging om tot een verdedigbare en aantrekkelijke definitie van een deugd.
  • In 399 vGT werd Socrates beschuldigd van zijn filosofische onderzoeken, veroordeeld en ter dood veroordeeld.
  • Plato was een leerling van Socrates en is de auteur van talloze dialogen en brieven, evenals een van de belangrijkste bronnen die moderne geleerden over Socrates ‘leven ter beschikking staan.
  • In zijn bepalende werk, The Republic, komt Plato tot de conclusie dat een utopische stad waarschijnlijk is onmogelijk omdat filosofen zouden weigeren te regeren en de mensen zouden weigeren hen daartoe te dwingen.
  • Aristoteles was een leerling van Plato, de leermeester van Alexander de Grote, een e oprichter van het Lyceum en Peripatetic School of Philosophy in Athene. Hij schreef over een aantal onderwerpen, waaronder logica, natuurkunde, metafysica, ethiek, retoriek, politiek en plantkunde.

Termen

allegorie van de grot

Een paradoxale analogie waarin Socrates stelt dat de onzichtbare wereld het meest begrijpelijk is, en de zichtbare wereld het minst kenbaar en onduidelijk. Plato laat Socrates een groep mensen beschrijven die hun hele leven geketend aan de muur van een grot hebben geleefd, tegenover een blinde muur waarop schaduwen worden geprojecteerd. De schaduwen zijn zo dichtbij als de gevangenen de werkelijkheid kunnen zien.

Aristoteles

De leerling van Plato, leraar van Alexander de Grote, en stichter van het Lyceum. Een Griekse filosoof die over een aantal onderwerpen schreef, waaronder logica, ethiek en metafysica.

aporia

In de filosofie, een paradox of staat van verwarring; in retoriek, een nuttige uiting van twijfel.

Socrates

Een klassieke Griekse (Atheense) filosoof die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie. Bekend om een vraag-antwoordstijl van onderzoek.

Plato

De leerling van Socrates en auteur van The Republic. Een filosoof en wiskundige in het klassieke Griekenland.

Het klassieke Griekenland zag een bloei van filosofen, vooral in Athene tijdens zijn Gouden Eeuw. De bekendste van deze filosofen zijn Socrates, Plato en Aristoteles.

Socrates. Buste van Socrates, momenteel in het Louvre.

Socrates, geboren in Athene in de 5e eeuw voor Christus, markeert een keerpunt in de oude Griekse filosofie . Athene was een centrum van leren, met sofisten en filosofen die vanuit heel Griekenland reisden om retoriek, astronomie, kosmologie, meetkunde en dergelijke te onderwijzen. De grote staatsman Pericles was echter nauw verbonden met deze nieuwe leringen, en zijn politieke tegenstanders sloegen hem toe door gebruik te maken van een conservatieve reactie tegen de filosofen. Het werd een misdaad om kwesties boven de hemelen of onder de aarde te onderzoeken omdat ze als goddeloos werden beschouwd. Terwijl andere filosofen, zoals Anaxagoras, werden gedwongen Athene te ontvluchten, was Socrates de enige gedocumenteerde persoon die op grond van deze wet werd aangeklaagd, veroordeeld en ter dood veroordeeld in 399 vGT. In de door Plato gepresenteerde versie van zijn verdedigingstoespraak beweert hij dat de afgunst die anderen ervaren omdat hij filosoof is, tot zijn overtuiging zal leiden.

Veel gesprekken waarbij Socrates betrokken was (zoals verteld door Plato en Xenophon) eindigen zonder een definitieve conclusie te hebben bereikt, een stijl die bekend staat als aporia. Socrates zou deze indringende vraag-en-antwoordstijl van onderzoek over een aantal onderwerpen hebben nagestreefd, meestal in een poging om tot een verdedigbare en aantrekkelijke definitie van een deugd te komen. Hoewel de opgenomen gesprekken van Socrates zelden een definitief antwoord geven op de vraag die wordt onderzocht, komen verschillende stelregels of paradoxen waarvan hij bekend is geworden terug. Socrates leerde dat niemand verlangt naar wat slecht is, en dus als iemand iets doet dat echt slecht is, moet dat met tegenzin of uit onwetendheid zijn; bijgevolg is alle deugd kennis. Hij maakt regelmatig opmerkingen over zijn eigen onwetendheid (bijvoorbeeld beweren dat hij niet weet wat moed is). Plato stelt voor dat Socrates zich onderscheidt van de gewone mensheid door het feit dat, hoewel ze niets nobels en goeds weten, ze niet weten dat ze het niet weten, terwijl Socrates weet en erkent dat hij niets nobels en goeds weet. p>

Socrates was moreel, intellectueel en politiek in strijd met veel van zijn mede-Atheners. Toen hij terechtstond, gebruikte hij zijn methode van elenchos, een dialectische onderzoeksmethode die lijkt op de wetenschappelijke methode, om de juryleden aan te tonen dat hun morele waarden verkeerd zijn.Hij vertelt hen dat ze zich zorgen maken over hun gezin, carrière en politieke verantwoordelijkheden terwijl ze zich zorgen zouden moeten maken over het “welzijn van hun ziel”. De bewering van Socrates dat de goden hem als een goddelijke afgezant hadden uitgekozen, scheen irritatie op te wekken, zo niet regelrechte spot. Socrates stelde ook vraagtekens bij de verfijnde doctrine die kan worden geleerd (deugd). prominente militaire generaal Pericles) geen zonen van hun eigen kwaliteit voortbracht. Socrates voerde aan dat morele uitmuntendheid meer een kwestie was van goddelijke nalatenschap dan van opvoeding door ouders.

Plato

Plato. Een kopie van Plato’s portretbuste door Silanion.

Plato was een Athener van de generatie na Socrates. De oude traditie schrijft 36 dialogen en 13 brieven aan hem toe, hoewel hiervan slechts 24 dialogen nu universeel als authentiek worden erkend De meeste moderne geleerden geloven dat ten minste 28 dialogen, en twee van de brieven, in feite door Plato zijn geschreven, hoewel alle 36 dialogen sommige verdedigers. In Plato’s dialogen speelt Socrates, hoewel niet altijd de leider van het gesprek. Samen met Xenophon is Plato de belangrijkste bron van informatie over Socrates ‘leven en geloof, en het is niet altijd gemakkelijk om onderscheid te maken tussen de twee.

Veel van wat bekend is over Plato’s doctrines is afgeleid van wat Aristoteles verslagen over hen, en veel van Plato’s politieke doctrines zijn ontleend aan Aristoteles ‘werken, The Republic, the Laws en the Statesman. De Republiek bevat de suggestie dat er geen gerechtigheid zal zijn in steden tenzij ze worden geregeerd door filosoof-koningen; degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetten worden gedwongen hun vrouwen, kinderen en eigendommen gemeenschappelijk te houden; en het individu wordt geleerd het algemeen welzijn na te streven door middel van nobele leugens. De Republiek stelt echter vast dat een dergelijke stad waarschijnlijk onmogelijk is, en gaat er in het algemeen van uit dat filosofen zouden weigeren te regeren als de burgerij hen daarom zou vragen, en bovendien zou de burgerij in de eerste plaats weigeren filosofen te dwingen om te regeren.

‘Platonisme’ is een term die door geleerden is bedacht om te verwijzen naar de intellectuele gevolgen van het ontkennen, zoals Plato’s Socrates vaak doet, de realiteit van de materiële wereld. In verschillende dialogen, met name de Republiek, keert Socrates de intuïtie van de gewone man over wat kenbaar is en wat echt is. Hoewel de meeste mensen de objecten van hun zintuigen als echt beschouwen, als er iets is, heeft Socrates minachting voor mensen die denken dat iets in de handen moet worden begrepen om echt te zijn. Socrates ‘idee dat de werkelijkheid niet beschikbaar is voor degenen die hun zintuigen gebruiken is wat hem op gespannen voet staat met de gewone man en met gezond verstand. Socrates zegt dat hij die met zijn ogen ziet, blind is, en dit idee is het beroemdst vastgelegd in zijn allegorie van hij grot, een paradoxale analogie waarin Socrates stelt dat de onzichtbare wereld het meest begrijpelijk is en dat de zichtbare wereld het minst kenbaar en het meest obscuur is. In de allegorie beschrijft Socrates een bijeenkomst van mensen die hebben geleefd aan de muur van een grot die uitkijkt op een blinde muur. De mensen kijken naar schaduwen die op de muur worden geprojecteerd vanuit het vuur dat achter hen brandt, en de mensen beginnen de schaduwen te benoemen en te beschrijven, die de beelden die ze hebben het dichtst in de buurt komen van de werkelijkheid. Socrates legt vervolgens uit dat een filosoof is als een gevangene die uit die grot wordt vrijgelaten en die gaat begrijpen dat de schaduwen op de muur geen realiteit zijn.

Aristoteles

Aristoteles. Romeinse kopie in marmer van een Griekse bronzen buste van Aristoteles door Lysippus, c. 330 v.Chr. De albasten mantel is modern.

Aristoteles verhuisde in 367 v.Chr. Vanuit zijn geboorteland Stageira naar Athene en begon filosofie te studeren, en misschien zelfs retoriek, onder Isocrates. Hij schreef zich uiteindelijk in bij Plato’s Academie. Hij verliet Athene ongeveer twintig jaar later om plantkunde en zoölogie te studeren, werd een leraar van Alexander de Grote en keerde uiteindelijk een decennium later terug naar Athene om zijn eigen school op te richten, het Lyceum. Hij is de oprichter van de Peripatetic School of Philosophy, die tot doel heeft feiten uit ervaringen te halen en het ‘waarom’ in alle dingen te onderzoeken. Met andere woorden, hij pleit voor leren door inductie.

Ten minste 29 van Aristoteles ‘ Er zijn nog verhandelingen overgeleverd, bekend als het corpus Aristotelicum, en behandelen een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder logica, natuurkunde, optica, metafysica, ethiek, retoriek, politiek, poëzie, plantkunde en zoölogie. Aristoteles wordt vaak afgeschilderd als het oneens zijn met zijn leraar, Plato. Hij bekritiseert de regimes die worden beschreven in Plato’s Republic and Laws, en verwijst naar de vormentheorie als ‘lege woorden en poëtische metaforen’. Hij gaf er de voorkeur aan empirische observatie en praktische overwegingen in zijn werken te gebruiken.Aristoteles beschouwde deugd niet als eenvoudige kennis zoals Plato deed, maar was gebaseerd op iemands aard, gewoonte en rede. Deugd werd verkregen door te handelen in overeenstemming met de natuur en gematigdheid.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *