Flexeril (Polski)

FARMAKOLOGIA KLINICZNA

Cyklobenzapryna HCl łagodzi skurcze mięśni szkieletowych pochodzenia lokalnego bez zakłócania funkcji mięśni. Jest to nieskuteczny skurcz mięśni z powodu choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Cyklobenzapryna zmniejszała lub znosiła nadpobudliwość mięśni szkieletowych w kilku modelach zwierzęcych. Badania na zwierzętach wskazują, że cyklobenzapryna nie działa na połączenie nerwowo-mięśniowe ani bezpośrednio na mięśnie szkieletowe. Takie badania pokazują, że cyklobenzapryna działa głównie na ośrodkowy układ nerwowy w pniu mózgu, w przeciwieństwie do rdzenia kręgowego, chociaż jej działanie na ten ostatni może przyczyniać się do ogólnej aktywności zwiotczającej mięśnie szkieletowe. Dowody sugerują, że efektem netto cyklobenzapryny jest zmniejszenie tonicznej somatycznej aktywności motorycznej, wpływającej zarówno na układy ruchowe gamma (γ), jak i alfa (α).

Badania farmakologiczne na zwierzętach wykazały podobieństwo między działaniem cyklobenzapryny a trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne o podobnej budowie, w tym antagonizm rezerpiny, wzmocnienie norepinefryny, silne obwodowe i ośrodkowe działanie antycholinergiczne oraz uspokojenie polekowe. Cyklobenzapryna powodowała nieznaczne do umiarkowanego przyspieszenie akcji serca u zwierząt.

Farmakokinetyka

Szacunki średniej biodostępności po podaniu doustnym cyklobenzapryninianu z 33% do 55%. Cyklobenzapryna wykazuje liniową farmakokinetykę w zakresie dawek od 2,5 mg do 10 mg i podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Silnie wiąże się z białkami osocza. Lek kumuluje się, gdy jest podawany trzy razy na dobę, osiągając stan stacjonarny w ciągu 3-4 dni przy stężeniach w osoczu około czterokrotnie większych niż po podaniu pojedynczej dawki. W stanie stacjonarnym u zdrowych ochotników otrzymujących 10 mg trzy razy na dobę. (n = 18), maksymalne stężenie w osoczu wynosiło 25,9 ng / ml (zakres 12,8-46,1 ng / ml), a pole pod krzywą stężenie-czas (AUC) w 8-godzinnym odstępie między dawkami wynosiło 177 ng.hr / ml ( zakres 80-319 ng.hr/mL).

Cyklobenzapryna jest w znacznym stopniu metabolizowana i jest wydalana głównie w postaci glukuronidów przez nerki. Cytochromy P-450 3A4, 1A2 oraz w mniejszym stopniu 2D6 pośredniczą w N-demetylacji, jednej z dróg utleniania cyklobenzapryny. Cyklobenzapryna jest usuwana dość wolno, a jej efektywny okres półtrwania wynosi 18 godzin (zakres 8-37 godzin; n = 18); klirens osoczowy wynosi 0,7 l / min.

Stężenie cyklobenzapryny w osoczu jest na ogół większe u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. (Patrz ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, Stosowanie u osób w podeszłym wieku i ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, Upośledzona czynność wątroby.)

Osoby w podeszłym wieku

W świetle tych wyników leczenie produktem FLEXERIL u osób starszych należy rozpoczynać od dawki 5 mg i miareczkowano powoli w górę.

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu farmakokinetycznym szesnastu pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (15 łagodnych, 1 umiarkowany w skali Child-Pugh), zarówno AUC, jak i Cmax były około dwukrotnie większe niż wartości obserwowane w zdrowej grupie kontrolnej. Na podstawie tych wyników, FLEXERIL należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, rozpoczynając od dawki 5 mg i stopniowo zwiększając ją. Ze względu na brak danych dotyczących pacjentów z cięższą niewydolnością wątroby, nie zaleca się stosowania preparatu FLEXERIL u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności.

Nie stwierdzono istotnego wpływu na stężenie w osoczu ani biodostępność FLEXERILU lub aspiryny, gdy podawano jednocześnie wiele dawek obu leków. Jednoczesne podawanie FLEXERILU i naproksenu lub diflunizalu było dobrze tolerowane i nie zgłaszano żadnych niespodziewanych działań niepożądanych. Jednak terapia skojarzona FLEXERILEM z naproksenem wiązała się z większą liczbą działań niepożądanych niż terapia samym naproksenem, głównie w postaci senności. Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań wskazujących, że FLEXERIL nasila kliniczne działanie aspiryny lub innych leków przeciwbólowych lub czy leki przeciwbólowe zwiększają kliniczne działanie FLEXERILU w ostrych stanach mięśniowo-szkieletowych.

Badania kliniczne

Osiem Badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą przeprowadzono u 642 pacjentów, porównujących FLEXERIL 10 mg, diazepam i placebo. Oceniano skurcz mięśni, miejscowy ból i tkliwość, ograniczenie ruchu oraz skurczenie codziennych czynności. W trzech badaniach stwierdzono istotnie większą poprawę po zastosowaniu preparatu FLEXERIL niż po zastosowaniu diazepamu, podczas gdy w innych badaniach poprawa po obu metodach leczenia była porównywalna.

Chociaż częstość i nasilenie działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów leczonych FLEXERILEM były porównywalne z obserwowano u pacjentów leczonych diazepamem, suchość w ustach była częściej obserwowana u pacjentów leczonych preparatem FLEXERIL, a zawroty głowy częściej obserwowano u osób leczonych diazepamem. Częstość występowania senności, najczęstszego działania niepożądanego, była podobna w przypadku obu leków.

Skuteczność preparatu FLEXERIL 5 mg wykazano w trwających siedem dni, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących 1405 pacjentów.W jednym badaniu porównywano FLEXERIL 5 mg i 10 mg trzy razy na dobę. do placebo; aw drugim badaniu porównywano FLEXERIL 5 mg i 2,5 mg trzy razy na dobę. placebo. Pierwszorzędowe punkty końcowe dla obu badań zostały określone na podstawie danych wygenerowanych przez pacjentów i obejmowały globalne wrażenie zmiany, przydatność leków i ulgę w rozpoczynaniu bólu pleców. Każdy punkt końcowy składał się z wyniku na 5-punktowej skali ocen (od 0 lub najgorszy wynik do 4 lub najlepszy wynik).

Porównanie grup FLEXERIL 5 mg i placebo w obu próbach wykazało statystycznie istotną przewagę 5 mg we wszystkich trzech pierwszorzędowych punktach końcowych w 8. dniu oraz, w badaniu porównującym 5 i 10 mg, także w 3. lub 4. dniu. Podobny efekt obserwowano w przypadku FLEXERIL 10 mg (wszystkie punkty końcowe). Ocenione przez lekarza drugorzędowe punkty końcowe również wykazały, że FLEXERIL 5 mg był związany z większym zmniejszeniem wyczuwalnego skurczu mięśni niż placebo.

Analiza danych z badań kontrolowanych pokazuje, że FLEXERIL powoduje poprawę kliniczną niezależnie od tego, czy wystąpiła sedacja.

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały ocenę przez lekarza obecności i nasilenia wyczuwalnego skurczu mięśni.

Program nadzoru

Program nadzoru po wprowadzeniu do obrotu przeprowadzono u 7607 pacjentów z ostrym schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym 297 pacjentów otrzymujących FLEXERIL 10 mg przez 30 dni lub dłużej. Ogólna skuteczność FLEXERILU była podobna do obserwowanej w podwójnie zaślepionych kontrolowanych badaniach; ogólna częstość występowania działań niepożądanych była mniejsza (patrz DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE).

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *