Solomon Asch – Conformity Experiment (Čeština)

Solomon Asch – experiment shody

Saul McLeod, aktualizováno 28. prosince 2018

Solomon Asch provedl experiment, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry může sociální tlak většinové skupiny ovlivnit přizpůsobení člověka.

Věřil, že hlavním problémem Sherifova (1935) experimentu s konformitou bylo, že neexistovala správná odpověď na nejednoznačný autokinetický experiment. Jak si můžeme být jisti, že osoba vyhověla, když neexistovala správná odpověď?

Asch (1951) vymyslel to, co je nyní považováno za klasický experiment v sociální psychologii, přičemž byla zřejmá odpověď na úlohu line úsudku.

Pokud by účastník dal nesprávnou odpověď, bylo by jasné, že toto byl způsoben skupinovým tlakem.

Experimentální postup

Experimentální postup

Asch použil laboratorní experiment ke studiu shody, přičemž 50 studentů ze Swarthmore College v USA se zúčastnilo ‚ test zraku. “

Asch pomocí úkolu čárového úsudku umístil naivního účastníka do místnosti se sedmi společníky / loutkami. Konfederace se předem dohodli, jaké budou jejich odpovědi, když jim bude předložena liniová úloha.

Skutečný účastník to nevěděl a byl veden k domněnce, že dalších sedm společníků / loutek je také skutečnými účastníky, jako jsou oni .

Každá osoba v místnosti musela nahlas uvést, která srovnávací čára (A, B nebo C) se nejvíce podobá cílová čára. Odpověď byla vždy zřejmá. Skutečný účastník seděl na konci řady a odpověděl naposledy.

Celkem proběhlo 18 pokusů a společníci dali špatnou odpověď na 12 stezkách (nazývaných kritické pokusy). Asch se zajímal o to, zda skutečný účastník bude odpovídat většinovému pohledu.

Aschův experiment měl také kontrolní podmínku, kde nebyli žádní společníci, pouze „skutečný účastník.“

Zjištění

Zjištění

Asch měřil, kolikrát se každý účastník shodoval s většinovým pohledem. V průměru asi jedna třetina (32%) účastníků, kteří byli umístěni do tohoto situace probíhala a odpovídala jasně nesprávné většině v kritických studiích.

V průběhu 12 kritických studií se alespoň jednou vyhovělo přibližně 75% účastníků a 25% účastníků nikdy nevyhovělo.

V kontrolní skupina bez tlaku na konfederaci uvedla méně než 1% účastníků nesprávnou odpověď.

Závěr

Závěr

Proč účastníci Když byli po experimentu vyslechnuti, většina z nich řekla, že ve skutečnosti nevěřili svým vyhovujícím odpovědím, ale šli spolu oup ze strachu, že bude zesměšňován nebo si bude myslet, že je „zvláštní“.

Několik z nich uvedlo, že skutečně věří, že odpovědi skupiny byly správné.

Zdá se, že lidé odpovídají dvěma hlavním důvody: protože chtějí zapadnout do skupiny (normativní vliv) a protože věří, že skupina je lépe informována než jsou (informační vliv).

Kritické hodnocení

Kritické hodnocení

Jedno omezení studie spočívá v tom, že se používá zkreslený vzorek. Všichni účastníci byli muži, kteří všichni patřili do stejné věkové skupiny. To znamená, že studii chybí validita populace a že výsledky nelze zobecnit na ženy nebo starší skupiny lidí.

Dalším problémem je, že experiment použil umělou úlohu k měření shody – soudě délky čar. Jak často se potýkáme s úsudkem, jaký použil Asch, kde je odpověď jasně vidět?

To znamená, že studie má nízkou ekologickou platnost a výsledky nelze zobecnit na jiné reálné situace shody. Asch odpověděl, že chce vyšetřit situaci, kdy by účastníci mohli být bezpochyby toho, co je správná odpověď. Přitom mohl prozkoumat skutečné limity společenského vlivu.

Někteří kritici si mysleli, že vysoká úroveň shody nalezená Aschem byla odrazem americké kultury z 50. let a řekla nám více o historickém a kulturním klimatu USA v padesátých letech než tehdy o fenoménech shody.

V padesátých letech byla Amerika velmi konzervativní, zapojená do antikomunistického honu na čarodějnice (který se stal známým jako McCarthyism) proti komukoli, o kom se předpokládalo, že držet sympatické levicové názory. Očekávala se shoda s americkými hodnotami. Podpora toho vychází ze studií v 70. a 80. letech, která vykazují nižší konformity (např. Perrin & Spencer, 1980).

Perrin a Spencer (1980) navrhli, že Aschův efekt byl „dítětem své doby.„Provedli přesnou replikaci původního Aschova experimentu s využitím studentů inženýrství, matematiky a chemie jako předmětů. Zjistili, že pouze v jednom z 396 pokusů se k chybné většině přidal pozorovatel.

Perrin a Spencer tvrdí, že ke kulturní změně došlo v hodnotě kladené na konformitu a poslušnost a v postavení studentů. V 50. letech byli v Americe studenti nenápadnými členy společnosti, zatímco nyní zastávají bezplatnou výslechovou roli.

Jedním z problémů při srovnání této studie s Aschem je však to, že se používají velmi odlišné typy účastníků. Perrin a Spencer využili studenty vědy a techniky, u nichž lze očekávat, že budou při výcviku percepčních úsudků samostatnější díky školení.

Konečně existují etické problémy: účastníci nebyli chráněni před psychickým stresem, který může nastat, pokud nesouhlasí s většinou.

Důkazy o tom, že účastníci situací typu Asch jsou vysoce em otional byl získán Back etal. (1963), kteří zjistili, že účastníci aschské situace výrazně zvýšili úroveň autonomního vzrušení.

Toto zjištění také naznačuje, že se nacházeli v konfliktní situaci, takže je těžké se rozhodnout, zda oznámit, co viděli, nebo se shodovat s názorem ostatních.

Asch také podvedl dobrovolníky studentů prohlašují, že se účastnili testu „vidění“; skutečným účelem bylo zjistit, jak bude „naivní“ účastník reagovat na chování společníků. K dosažení platných výsledků byl však nezbytný podvod.

Asch Conformity Video Clip

Asch Conformity Video Clip

Níže uvedený klip nepochází z původního experimentu z roku 1951 , ale hraná verze pro televizi ze 70. let.

Faktory ovlivňující shodu

Faktory ovlivňující konformitu

V dalších studiích Asch (1952, 1956) změnil postup (tj. Nezávislé proměnné), aby zjistil, které situační faktory ovlivnily úroveň shody (závislá proměnná).

Jeho výsledky a závěry jsou uvedeny níže:

Velikost skupiny

Asch (1956) zjistil, že velikost skupiny ovlivnila, zda se subjekty přizpůsobily. Čím větší je většinová skupina (bez společníků), tím více lidí se přizpůsobilo, ale pouze do určitého bodu.

U jedné další osoby (tj. Společníka) ve skupině byla shoda 3%, u dalších dvou zvýšil se na 13% a u tří a více to bylo 32% (nebo 1/3).

Optimální efekty shody (32%) byly nalezeny u většiny 3. Zvětšení velikosti většiny nad tři nezvýšil zjištěnou úroveň shody. Brown a Byrne (1997) naznačují, že by lidé mohli mít podezření na koluzi, pokud většina stoupne nad tři nebo čtyři.

Podle Hogga & Vaughana (1995), nejsilnějšího zjištění je, že shoda dosahuje svého plného rozsahu s většinou 3–5 osob, přičemž další členové mají malý účinek.

Nedostatek jednomyslnosti skupiny / přítomnost Spojenec

Jelikož shoda klesá s pěti a více členy, je možné, že důležitější než velikost je jednomyslnost skupiny (všichni se navzájem shodují) skupiny.

V jiné variantě původního experimentu Asch rozbil jednomyslnost (úplnou dohodu) skupiny zavedením nesouhlasného společníka.

Asch (1956) zjistil, že i přítomnost pouze jednoho společníka, který se staví proti většinové volbě, může snížit shodu až o 80%.

Například v původním experimentu 32% účastníků vyhovělo kritériu Když jeden společník poskytl správnou odpověď na všechny kritické pokusy, shoda klesla na 5%.

Toto bylo podpořeno ve studii Allena a Levina (1968). Ve své verzi experimentu představili nesouhlasného (nesouhlasného) společníka v brýlích se silnými obroučkami – což naznačuje, že byl mírně vizuálně poškozen.

I při této zdánlivě nekompetentní disidentské shodě klesla z 97% na 64%. Je zřejmé, že přítomnost spojence snižuje konformitu.

Absence jednomyslnosti skupiny snižuje celkovou konformitu, protože účastníci cítí menší potřebu společenského schválení skupiny (re: normativní konformita).

Obtížnost úkolu

Když byly (srovnávací) řádky (např. A, B, C) podobnější v bylo obtížnější posoudit správnou odpověď a zvýšila se shoda.

Když si nejsme jisti, zdá se, že hledáme u ostatních potvrzení. Čím obtížnější je úkol, tím větší je shoda.

Soukromá odpověď

Když účastníkům bylo umožněno odpovídat soukromě (takže zbytek skupiny nezná jejich odpověď) shoda klesá.

Je to proto, že existuje méně skupinových tlaků a normativní vliv není tak silný, protože se nemusíte obávat odmítnutí ze skupiny.

Odkazy na styl APA

Allen, VL, & Levine, JM (1968). Sociální podpora, nesouhlas a shoda. Sociometry, 138-149.

Asch, S. E. (1952). Skupinové síly při modifikaci a zkreslení soudů.

Longman, W., Vaughan, G., & Hogg, M. (1995). Úvod do sociální psychologie.

Perrin, S., & Spencer, C. (1980). Aschův efekt: dítě své doby? Bulletin of the British Psychological Society, 32, 405-406.

Sherif, M., & Sherif, C. W. (1953). Skupiny v harmonii a napětí. New York: Harper & Řád.

Domů | O společnosti | A-Z index | Zásady ochrany osobních údajů | Kontaktujte nás

Toto dílo je licencováno pod Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Registrační číslo společnosti: 10521846

nahlásit tuto reklamu

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *