Költői eszközök

Nyugati világirodalom

ENG 206

Költői kifejezések és eszközök

Alliteráció : a kezdő vagy középső mássalhangzók ismétlése két vagy több szomszédos szóval. A szavak elején ismétlődő mássalhangzó hangokat kezdeti alliterációnak nevezzük. A szavak közepén vagy végén ismétlődő mássalhangzó hangokat belső alliterációnak nevezzük. A magánhangzók hangjának ismétlését asszonanciának nevezzük. A mássalhangzás a mássalhangzó hangok ismétlése.
Példa: Szabályos, csendes, ünnepélyes erdő állt (James Thomson, “Az indolencia kastélya”).

Allegória: olyan elbeszélés, amelyben az események (vagy azok többsége), helyszínek és karakterek szisztematikusan megfelelnek az eseményeknek és a karaktereknek teljesen más kontextusban. Egyes bonyolult allegóriák egyidejűleg többféle megfeleltetést tartalmazhatnak. A kapcsolattartás összefüggései magukban foglalhatják a vallási, erkölcsi, politikai, személyes vagy szatirikus témákat.

utalás: kifejezett azonosítás nélküli utalás személyre, helyre vagy eseményre, vagy más irodalmi műre vagy szakaszra; tipikus példák a bibliai és a klasszikus utalások.
Példa: “Dániel ítéletre jutott” (Shakespeare, Velence kereskedője).

Antimetabole: ugyanazon szavak ismétlése egymást követő tagmondatokban fordított nyelvtani sorrendben.
Példa: Azért kell enni, hogy éljünk, ne azért, hogy együnk (Molière, L “Avare).

Aposztróf: személyhez intézett megszólítás (valós vagy nem létező) vagy elvont minőség, nem szó szerint hallgatva

Példa: Milton! neked ebben az órában kellene élned (Wordsworth).

Asszonancia: hasonló magánhangzók megismétlése, amelyeket más mássalhangzók előznek meg és követnek, a szomszédos szavak hangsúlyozott szótagjaiban (az alliterációhoz hasonlóan) ).
Példa: Egy öreg, őrült, vak, megvetett és haldokló király (Shelley, “Sonnet: Anglia 1819-ben”).

Chiasmus: a grammatikai struktúrák megfordítása egymást követő tagmondatokban, de nem ne ismételje meg a szavakat (X, “keresztbeesés”).
Példa: Nappali mulatság és éjszakai tánc (Samuel Johnson, “Az emberi kívánságok hiúsága”).

Konszonancia: azonos mássalhangzó hangok ismétlése különböző magánhangzókkal a szomszédos szavakban.
Példa: Hallottam a lábszár kopogtatóját.

Dikció: a költő versválasztására utal. . A szavak absztrakciós szintje eltér, és a szavakról konkrétaknak vagy elvontaknak beszélhetünk. A szavak formalitásukban is különböznek, és egyes műfajok, például az eposz és a tragédia, emelt szintű, nem pedig köznyelvi vagy egyszerű nyelvhasználatot követelnek meg. A szavaknak vannak konkrét vagy közvetlen meghatározásaik (jelölések), valamint a használatukhoz kapcsolódó implicit jelentések (konnotációk). A konnotációk, valamint a szavak jelölése történelmileg és földrajzilag eltérő jelentéssel bír.

Eposz: egy hosszú, elbeszélő költemény, amelynek hőse nemes ember, akinek cselekedetei egy nemzet vagy egy nép sorsán múlnak. Ennek következtében az eposzok általában nemzeti vagy akár kozmikus jelentőségűek. A vers dikciója általában formális, emelkedett és díszes. Az eposz helyzete kiterjedt, sőt globális, mivel a hős sok éven át, gyakran évtizedekig tartó utazásokba kezd. Az epikus gépezetként emlegetett istenek érdeklődnek és aktívan részt vesznek az eposz eseményeinek alakításában. Számos epikus egyezmény magában foglalja a költő múzsájának meghívását, a medias res kezdetét (a dolgok közepén), epikus csatákat (néha epikus játékoknak is nevezik), katalógusokat (hajókról, harcosokról, lovakról stb.), meghatározott beszédek, a harcos élesítése, rituálék végrehajtása és egy halott hős (gyakran) transzmogrifikálása az égi szférába.

Figuratív nyelv: akkor fordul elő, amikor a költő olyan szavakat használ, amelyek eltérnek a szokásos jelentéstől .

Hiperbóla: a túlzás vagy a túlértékelés használata a fokozott hatás érdekében.

Irónia: egy szó használata oly módon, hogy a szó szó szerinti jelentésével ellentétes jelentést közvetítsen A verbális irónia akkor fordul elő, amikor a ténylegesen használt szavak ironikusak. A drámai irónia a helyzetből fakad. A kozmikus irónia akkor következik be, amikor egy külső erő, például a sors, úgy tűnik, hogy a beszélő vagy egy karakter legnagyobb erőfeszítése vagy szándéka ellenére működik.
Példa: Mert Brutus tiszteletreméltó ember; / Így vannak mindannyian, tisztelt férfiak (S hakespeare, Julius Caesar).

Metafora: implicit összehasonlítás két, a természettel ellentétes dolog között.
Példa: A napernyők minden színárnyalatba öltöztetik a strandot (Elizabeth Bishop).

Metonímia: valamilyen attribútív vagy szuggesztív szó helyettesítése a jelentéssel.
Példa: az uralkodóról “koronának” beszélni.

Onomatapoeia: olyan szavak használata, amelyek hangja visszhangozza az értelmét.
Példa: Beszélő twitter minden, amit el kellett énekelniük (Robert Frost , “Énekerőnk”).

Oxymoron: két, egymásnak ellentmondó kifejezés igája.
Példa: Miért akkor, ó, verekedő szerelem! Ó, szerető gyűlölet! (Shakespeare, Romeo és Júlia).

Paradoxon: látszólagos ellentmondás állítása.
Példa: Ha gyenge vagyok, akkor erős vagyok (2 Korinthusiak).

Párhuzamosság: hasonlóság a szerkezetben egy-egy kapcsolódó szó, kifejezés vagy tagmondat párjában vagy sorozatában.
Példa: Jöttem, láttam, meghódítottam (Caesart).

Zárójel: valamilyen verbális egység beszúrása olyan helyzetbe, amely megszakítja a mondat normál szintaktikai folyamatát.

Személyre szabás: absztrakciók befektetése emberi tulajdonságokkal vagy képességekkel rendelkező élettelen tárgyakra.
Példa: A talaj szomjazik az esőre.

Pun: szójáték.
Példa: Az érvelésed megalapozott, nem más, mint hangzatos (Benjamin Franklin).

Retorikai kérdés: egy kérdés nem a válasz kiváltása, hanem valami ferde állítás vagy elutasítás céljából tett fel. .

Jelkép: valami, ami önmagában áll, és az asszociáció vagy egyezmény alapján valami mást is képvisel vagy képvisel; kiterjesztett vagy archetipikus kép.

Synecdoche: olyan rész (amely elengedhetetlen az egész vagy a tárgyalt téma megértése szempontjából), amely az egészet jelenti.
Példa: Minden kéz a fedélzeten.

Módosítva: 2006. február 7.
Tamara O “Callaghan – Észak-Kentucky Egyetem

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük