Inleiding tot de sociologie


Beknopt

Het functionalistische perspectief van genderrollen suggereert dat genderrollen bestaan om de sociale efficiëntie te maximaliseren.

Leerdoelen

  • Beschrijf genderongelijkheid vanuit een functionalistisch perspectief

Belangrijkste afhaalrestaurants

  • Het functionalistische perspectief beschouwt de samenleving als een complex systeem waarvan de delen samenwerken om solidariteit en stabiliteit te bevorderen. Deze benadering kijkt naar de samenleving door een oriëntatie op macroniveau en richt zich in grote lijnen op de sociale structuren die de samenleving als geheel vormen.
  • Deze theorie suggereert dat genderongelijkheden bestaan als een efficiënte manier om een taakverdeling te creëren, of als een sociaal systeem waarin een bepaald segment van de bevolking duidelijk verantwoordelijk is voor bepaalde arbeidsdaden en een ander segment duidelijk verantwoordelijk is voor andere arbeidsdaden.
  • De feministische beweging neemt het standpunt in dat het functionalisme de onderdrukking negeert van vrouwen binnen de gezinsstructuur.

Sleutelbegrippen

  • Arbeidsverdeling – Een arbeidsverdeling is het verdelen en specialiseren van coöperatieve arbeid in specifiek omschreven taken en rollen.
  • Het functionalistische perspectief – Een brede sociale theorie die de samenleving ziet als een complex systeem waarvan de onderdelen samenwerken om solidariteit en stabiliteit te bevorderen.
  • Functionalist Perspectief van genderongelijkheid – Een theorie th at suggereert dat genderongelijkheid bestaat als een efficiënte manier om een taakverdeling te creëren, of een sociaal systeem waarin een bepaald segment van de bevolking duidelijk verantwoordelijk is voor bepaalde arbeid en een ander segment duidelijk verantwoordelijk is voor andere arbeidshandelingen.

Volledige tekst

Het functionalistische perspectief ziet de samenleving als een complex systeem waarvan de delen samenwerken om solidariteit en stabiliteit te bevorderen. Deze benadering kijkt naar de samenleving door een oriëntatie op macroniveau, wat een brede focus is op de sociale structuren die de samenleving als geheel vormen en kijkt naar zowel sociale structuur als sociale functies. Functionalisme richt zich op de samenleving als geheel in termen van de functie van de samenstellende elementen, namelijk: normen, gebruiken, tradities en instellingen. Een algemene analogie, gepopulariseerd door Herbert Spencer, presenteert deze delen van de samenleving als ‘organen’ die werken aan de goede werking van het ‘lichaam’ als geheel.

Het functionalistische perspectief van genderongelijkheid was het krachtigst gearticuleerd in de jaren veertig en vijftig, en grotendeels ontwikkeld door het model van het kerngezin van Talcott Parsons. Deze theorie suggereert dat ongelijkheden tussen mannen en vrouwen bestaan als een efficiënte manier om een taakverdeling te creëren, of als een sociaal systeem waarin bepaalde segmenten duidelijk verantwoordelijk zijn voor bepaalde, respectieve handelingen van arbeid. De taakverdeling werkt om middelen en efficiëntie te maximaliseren. Een structureel-functionalistische visie op genderongelijkheid past de taakverdeling toe om vooraf gedefinieerde rolpatronen als complementair te beschouwen: vrouwen zorgen voor het gezin terwijl mannen voor het gezin zorgen. Gender draagt dus, net als andere sociale instellingen, bij aan de stabiliteit van de samenleving als geheel.

In sociologisch onderzoek zijn functionele voorwaarden de basisbehoeften (voedsel, onderdak, kleding en geld) die een individu nodig heeft om leef boven de armoedegrens. Functionele voorwaarden kunnen ook verwijzen naar de factoren die een samenleving in staat stellen om de sociale orde te handhaven. Volgens structurele functionalisten dient gender om de sociale orde te handhaven door de stabiliteit van dergelijke functionele voorwaarden te bieden en te verzekeren.

Deze opvatting is bekritiseerd omdat het genderrollen reificeert in plaats van weerspiegelt. Hoewel genderrollen volgens het functionalistische perspectief gunstig zijn omdat ze bijdragen aan stabiele sociale relaties, beweren velen dat genderrollen discriminerend zijn en niet moeten worden gehandhaafd. De feministische beweging, die in opkomst was terwijl het functionalisme begon af te nemen, neemt het standpunt in dat het functionalisme de onderdrukking van vrouwen binnen de gezinsstructuur negeert.


Een vrouwelijke Indiase constructie
Hoewel het structureel-functionalistische perspectief stelt dat genderongelijkheid bestaat als een vorm van arbeidsdeling, illustreert de bovenstaande foto duidelijk dat vrouwen behoefte hebben aan niet beperkt zijn tot bepaalde activiteiten.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *